TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | CÔNG TRÌNH | TIN TỨC | TUYỂN DỤNG | LIÊN HỆ
Thống kê
  TIN TỨC  

 
GIỚI THIỆU BÓNG

SẢN PHẨM BÓNG ĐÈN CAO ÁP

BOÙNG  NATRI SODIUM (SON-T)

-Đaëc tính vaø öùng duïng:

boùng ñeøn cao aùp sulimas cung caáp giaûi phaùp chieáu saùng tuyeät haûo ngoaøi trôøi nhö ñeøn ñöôøng, ñeøn pha cuõng nhö trong caùc nhaø maùy, xí nghieäp hay nhaø haøng. toaøn boä caùc saûn phaåm ñeàu mang laïi hieäu suaát cao nhaát, raát thaân thieän vôùi moâi tröôøng, ñoä tin caäy vaø tuoåi thoï cao, ñoä quang thoâng oån ñònh nhôø caùc boä phaän caáu thaønh(nhö chaát thu khí zral), boä antenna beân trong boùng vaø coâng ngheä kieåm soaùt chu trình saûn xuaát.

-chuûng loaïi:      

            -boùng son 70w vaø 150w r7s

               -boùng son thaúng 70w ñuoâi e27

            -boùng son thaúng 150w ñuoâi e27 vaø e40.

            -boùng son thaúng 250w ñuoâi e40.

            -boùng son thaúng 400w ñuoâi e40.

BOÙNG METAL HALIDE

 

-Ñaëc tính vaø öùng duïng:

            boùng cao aùp metal sulimas duøng hoån hôïp muoái 3 chaát, ñaûm baûo doä quang thoâng vaø ñoä oån ñònh maøu cao.

boùng metal halide chuû yeáu ñöôïc söû duïng cho nhöõng khu vöïc caàn treo ñeøn cao nhö pha vaøo baûng hieäu, baûng quaûng caùo ngoaøi trôøi, nhaø xöôûng, gaén caàn caåu phuïc vuï caùc coâng trình cao oác….

-chuûng loaïi:

            -boùng metal 70w vaø 150w r7s cho aùnh saùng : traéng, xanh laù, xanh döông,vaøng naéng vaø hoàng.

            -boùng metal 150w  ñuoâi e27 : coù hai loaïi boùng thaúng vaø boùng baàu cho aùnh saùng traéng,xanh laù               -boùng metal 250w ñuoâi e40 : coù hai loaïi boùng thaúng vaø boùng baàu cho aùnh saùng traéng vaø xanh laù.

            - boùng metal 400w ñuoâi e40 : coù hai loaïi boùng thaúng vaø boùng baàu cho aùnh saùng traéng vaø xanh laù.

BOÙNG CAO AÙP THUÛY NGAÂN

-Ñaëc tính vaø öùng duïng:

            -boùng cao aùp thuûy ngaân (hay coøn goïi laø boùng mercury) ñöôïc bieát ñeán töø raát laâu thay theá cho boùng ñeøn daây toùc. boùng thuûy ngaân tröïc tieáp khoâng caàn taêng phoâ hay kích khôûi ñoäng, ngöôïc laïi boùng thuûy ngaân giaùn tieáp caàn taêng phoâ vaø tuï buø. boùng cho aùnh saùng maøu traéng ngaø, ñoä oån ñònh cao vaø laâu daøi.

-chuûng loaïi:

            -boùng 125w tröïc tieáp vaø giaùn tieáp, boùng ñuïc ñuoâi e27.

            - boùng 160w tröïc tieáp vaø giaùn tieáp, boùng ñuïc ñuoâi e27

            - boùng 250w tröïc tieáp vaø giaùn tieáp, boùng ñuïc ñuoâi e40

            - boùng 400w giaùn tieáp, boùng ñuïc vaø trong ñuoâi e40

            - boùng 500w tröïc tieáp, boùng trong ñuoâi e40.

-Xin xem them phaàn : BOÙNG ÑEØN VAØ PHUÏ KIEÄN

 Bản để in  Lưu dạng file
 

 Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân  [25.09.2018 16:37]
 một số khái niệm, thông tin cơ bản về chiếu sáng  [08.12.2010 08:52]
 các đại lý của sulimas  [02.11.2010 15:58]
 

Hỗ trợ trực tuyến
  Tel : (028) 3850 7473-(028) 6263.0898
  HP : 0902 81.91.51 (Tuan Anh)
  sulimas29@yahoo.com.vn
  -Kinh doanh
Nhà cung cấp
Giấy chứng nhận

CÔNG TY TNHH TÂN NHẬT ÁNH
ĐC: 65 Đường 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM
ĐT: (84.28) 6263 0898 - ĐT/Fax: (84.28) 3850 7473

sulimas29@yahoo.com.vn
Giấy CNĐKKD số :0304827352
Ngày cấp : 08/02/2007 do Sở KH&ĐT Tp.HCM
Copyright Tân Nhật Ánh 2010- All Rights reserved. Design by Vihan